FFORWM SERVICES LTD: is-gwmni / a subsidiary of ColegauCymru/Colleges Wales
FFORWM SERVICES LTD: is-gwmni / a subsidiary of ColegauCymru/Colleges Wales
Yn codi proffil addysg bellach
Raising the profile of further education

 

ColegauCymru/CollegesWales - Fforwm Services Ltd

POLISI PREIFATRWYDD

Rydym yn cynghori eich bod yn darllen drwy’r polisi preifatrwydd hwn yn fanwl, oherwydd trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan ei delerau. Gallai hyn polisi newid dros amser, felly peidiwch gwiriwch yn ôl yn rheolaidd. Mae gennych hawl cyfreithiol i wybod pa wybodaeth a gedwir amdanoch chi, sut rydym yn ei ddefnyddio, ac a ydym yn trin eich gwybodaeth bersonol yn deg, yn gyfreithlon ac yn ddiogel. Am fwy o wybodaeth amdanom ni a’r contract rydych yn cytuno i ar ddefnyddio’r wefan hon, gweler ein telerau ac amodau. Mae rhagor o wybodaeth am ein cwcis defnydd ar gael yn ein polisi cwcis.

BETH YW GWYBODAETH BERSONOL?

Mae gwybodaeth bersonol yn unrhyw wybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod neu gysylltu â chi, fel eich enw, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a’ch cyfeiriad IP – o ran technegol, mae’n “gwybodaeth am unrhyw berson sy’n byw nodi neu adnabyddadwy”.

SUT RYDYM YN CAFFAEL EICH GWYBODAETH BERSONOL?

Efallai y byddwn yn casglu a storio gwybodaeth a roddwch i ni drwy unrhyw ffurflenni ar ein safle, neu yn eich gohebiaeth arall gyda ni, anfonwch e-bost neu fel arall. Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ac yn storio gwybodaeth yn awtomatig pan fyddwch yn rhyngweithio gyda ni, megis eich cyfeiriad IP, math o borwr a ph’un a ydych yn edrych ar ein safle ar ddyfais symudol neu beidio. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

BETH RYDYM YN EI WNEUD GYDA’CH GWYBODAETH BERSONOL?

Efallai y byddwn yn defnyddio eich data personol i anfon anfon e-bost a negeseuon eraill megis cylchlythyrau a manylion am ein gwasanaeth a allai fod o ddiddordeb i chi. Efallai y byddwch yn optio allan o’r cyfathrebu hyn ar unrhyw adeg.
Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio cyfeiriadau IP a data personol arall o’r fath i adnabod chi pan fyddwch yn ymweld neu’n dychwelyd i’r safle hwn. Olrhain y data dienw yn ein galluogi i ddeall sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â’n safle, sy’n ein helpu i wella gosodiad, perfformiad a chyflwyno y safle. Am fwy o wybodaeth am sut a pham yr ydym yn gwneud hyn, gweler ein polisi cwcis.

SUT RYDYM YN DIOGELU EICH DATA PERSONOL?

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif, a diogelwch yn flaenoriaeth uchel. Rydym yn cymryd rhagofalon priodol i ddiogelu eich data personol rhag colled, camddefnydd, mynediad heb awdurdod, newid, datgelu a dinistrio, ond ni allwn warantu y bydd unrhyw trosglwyddo data yn 100% yn ddiogel.
Dylech fod yn ymwybodol nad yw e-bost a chyfathrebu electronig eraill yn ddiogel os na chânt eu hamgryptio, ac y gallai eich cyfathrebu mynd trwy weinyddwyr mewn nifer o awdurdodaethau wlad cyn iddynt ein cyrraedd. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw fynediad neu golli data personol heb awdurdod sy’n deillio o achos y tu hwnt i’n rheolaeth, ac ni allwn fod yn gyfrifol am weithredoedd neu hepgoriadau o drydydd partïon a allai sy’n camddefnyddio eich data personol os caiff ei gasglu anghyfreithlon o’r safle hwn.

A YDYM YN RHANNU EICH DATA PERSONOL?

Nid ydym yn datgelu eich data personol i drydydd parti. Os gwelwch yn dda adolygu ein polisi cwcis i gael gwybodaeth am y data a gasglwn am eich ymddygiad defnyddwyr gan ddefnyddio Google Analytics.

BETH YW EICH HAWLIAU?

Os hoffech chi ddysgu mwy am eich hawliau o dan gyfreithiau diogelu data y DU, ewch i wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

PRIVACY POLICY

We advise that you read through this privacy policy in detail, because by using our website, you agree to be bound by its terms. This policy might change over time, so do check back regularly.
You have a legal right to know what information is held about you, how we use it, and whether we handle your personal information fairly, lawfully and securely. For further information about us and the contract you agree to on using this website, please see our terms and conditions. Further information about our cookies usage is available in our cookies policy.

WHAT IS PERSONAL INFORMATION?

Personal information is any information that can be used to identify or contact you, such as your name, phone number, email address and IP address – in technical terms, it’s “information about any identified or identifiable living person”.

HOW DO WE ACQUIRE YOUR PERSONAL INFORMATION?

We may collect and store information which you give us through any forms on our site, or in your other correspondence with us, email or otherwise. We may also receive and store information automatically when you interact with us, such as your IP address, browser type and whether you’re looking at our site on a mobile device or not. See our cookies policy for further information.

WHAT DO WE DO WITH YOUR PERSONAL INFORMATION?

We may use your personal data to send you email and other communications such as newsletters and details of our service which may be of interest to you. You may opt out from these communications at any time.
We may also use IP addresses and other such personal data to recognise you when you visit or return to this site. Tracking this anonymous data allows us to understand how users interact with our site, which helps us to improve the site’s layout, performance and delivery. For more information about how and why we do this, please see our cookies policy.

HOW DO WE PROTECT YOUR PERSONAL DATA?

We take your privacy seriously, and security is a high priority. We take appropriate precautions to protect your personal data from loss, misuse, unauthorised access, alteration, disclosure and destruction, but we cannot guarantee that any data transfer is 100% secure.
Please be aware that email and other electronic communications are not secure if they are not encrypted, and that your communications may pass through servers in a number of country jurisdictions before they reach us. We cannot accept responsibility for any unauthorised access or loss of personal data that stems from a cause beyond our control, and we cannot be held responsible for the actions or omissions of third parties who may misuse your personal data if it is unlawfully collected from this site.

DO WE SHARE YOUR PERSONAL DATA?

We do not disclose your personal data to third parties. Please review our cookies policy for information about the data that we gather about your user behaviour using Google Analytics.

WHAT ARE YOUR RIGHTS?

If you’d like to learn more about your rights under UK data protection laws, please see the website of the Information Commissioner’s Office.