FFORWM SERVICES LTD: is-gwmni / a subsidiary of ColegauCymru/Colleges Wales
FFORWM SERVICES LTD: is-gwmni / a subsidiary of ColegauCymru/Colleges Wales
Yn codi proffil addysg bellach
Raising the profile of further education

 

ColegauCymru/CollegesWales - Fforwm Services Ltd

TELERAU AC AMODAU

Darllenwch ein Telerau ac Amodau yn ofalus, gan eu bod yn gosod allan ein gofynion cyfreithiol fel perchennog y wefan hon a chi fel ymwelydd y safle hwn.

Mae eich defnydd o’r wefan hon yn golygu eich bod yn derbyn y Telerau a’r Amodau wrth iddynt gymhwyso ar ddyddiad eich ymweliad cyntaf, a’ch bod yn cytuno i gydymffurfio â hwy. Rydym yn cynghori eich bod yn edrych yn ôl yn rheolaidd, gan ein bod yn cadw’r hawl i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt ar unrhyw adeg. Mae ein Telerau ac Amodau cynnwys y telerau ein Polisi Preifatrwydd a ein Polisi Cwcis.
Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Cymru a Lloegr, sy’n cael eu rheoli gan gyfraith contract yn y DU a rheolaethau rheoleiddio. Unrhyw anghydfod sy’n codi o’r telerau a’r amodau hyn, neu gan eich defnydd o’r wefan hon, yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymraeg a Saesneg.
Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r safle hwn at ddibenion cyfreithlon yn unig, mewn ffordd nad yw’n cyfyngu ar, atal, neu tresmasu ar ddefnydd a mwynhad y safle hwn gan unrhyw drydydd parti, neu fel arall yn torri ar hawliau unrhyw drydydd parti.

Deunydd ar y wefan

Mae’r deunydd a gyhoeddir ar y safle hwn wedi cael ei wneud ar gael i chi at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid ydym yn gwneud unrhyw warantau i gywirdeb neu ddibynadwyedd unrhyw ddeunydd a gyhoeddir ar y safle hwn, ac yr ydych yn dibynnu arno ar eich menter eich hun. Efallai y byddwn yn gwneud newidiadau i’r deunydd ar y wefan hon ar unrhyw adeg, heb roi rhybudd. Gall deunydd ar y wefan hon yn cynnwys gwallau, teipio neu fel arall, a gall fod wedi dyddio. Rydym yn gwneud unrhyw ymrwymiad i ddiweddaru’r deunydd hwn ac ni fwriedir i gyngor mor broffesiynol.
Rydym yn ac unrhyw drydydd parti arall y cyfeirir atynt ar y wefan hon yn gallu cymryd yn ganiataol unrhyw gyfrifoldeb am sut yr ydych yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir ar y wefan.

Gwybodaeth hawlfraint

Mae pob nod masnach, logos, graffeg, delweddau, lluniau, fideos, animeiddiadau, testun a meddalwedd a ddefnyddir ar y wefan hon yn parhau i fod ein heiddo deallusol. Rydych lawer unig arddangos, print, atgynhyrchu a defnyddio’r deunydd hwn ar gyfer eich defnydd personol yn unig. Heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw, efallai na fyddwch fel arall adfer, defnyddio, arddangos, copïo, addasu, print, gwerthu, llogi, llwytho i lawr neu beiriannydd cefn cynnwys o’r fath.

Cysylltiadau yn arwain oddi ar y safle hwn

Lle rydym yn darparu dolenni i safleoedd eraill, byddwn yn gwneud hynny er gwybodaeth yn unig. Nid ydym wedi gwirio cynnwys unrhyw wefannau o’r fath gan eu bod y tu hwnt i’n rheolaeth resymol. Nid ydym yn gyfrifol am y deunydd a gyhoeddir ar unrhyw wefannau, tudalennau, dogfennau neu adnoddau eraill sy’n gysylltiedig â drwy ein gwefan neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol eraill.
Chi sy’n dewis dilyn dolenni i wefannau eraill ar eich menter eich hun. Eich cyfrifoldeb i gymryd camau amddiffynnol i warchod yn erbyn firysau, elfennau dinistriol neu ddeunydd peri gofid ar wefannau eraill.

Gan gysylltu â’r safle hwn

Rydym yn croesawu cysylltiadau i wefan hon ac at y deunydd a’r wybodaeth a gynhelir ar y tudalennau hyn. Nid oes rhaid i chi ofyn am ein caniatâd i gysylltu â’r wefan hon, ond rydym yn cadw’r hawl i ddefnyddio Google ymwrthod Cysylltiadau offeryn, sy’n gofyn Google i anwybyddu unrhyw gysylltiadau i’n safle yr ydym yn eu hystyried yn amhriodol, spammy, o ansawdd isel neu sy’n Bydd fel arall niweidio ein safle ac enw da.

Mynediad gwefan

Rydym yn ceisio sicrhau fod gan y wefan hon ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ond ni allwn warantu 100% uptime. Ni fyddwn yn atebol os, am unrhyw reswm, mae’r wefan ar gael ar unrhyw adeg, am unrhyw gyfnod o amser, fel methiant system, cynnal a chadw, atgyweirio a rhesymau eraill y tu hwnt i’n rheolaeth achosi i’r wefan i gael ei atal heb rybudd.

Ddefnyddwyr y wefan

Mae’r wefan hon wedi cael ei adeiladu yn unol â chyfreithiau y DU a safonau hygyrchedd rhyngwladol. Ni allwn warantu y bydd unrhyw ddeunydd a gynhwysir ar iddo fod yn unol â neu’n briodol i’w defnyddio mewn gwledydd a awdurdodaethau eraill.

Preifatrwydd a diogelu data

Rydym wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd. Am ragor o wybodaeth am y ffordd rydym yn gwneud hyn, darllenwch trwy ein Polisi Preifatrwydd a gwybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio ar y safle hwn.

Cydymffurfio â deddfwriaeth gwahaniaethu ar sail anabledd

Mae’r safle hwn yn ymdrechu i gydymffurfio â’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac yn cyfarfod â Menter Hygyrchedd Wefan (Website Accessibility Initiative) canllawiau, a gyhoeddwyd gan y World Wide Web Consortium (W3C), consortiwm o 385 o sefydliadau sy’n cynghori ac addysgu ar safonau ar gyfer technolegau rhyngrwyd.
Os ydych yn teimlo nad yw’r safle hwn yn hygyrch, neu os ydych yn cael trafferth ei ddefnyddio, rhowch wybod i ni ar unwaith er mwyn i ni gywiro’r broblem. Gallwch hefyd roi gwybod am unrhyw wefan gyda materion hygyrchedd i Atgyweiria y We, safle sy’n gweithio i wella hygyrchedd y rhyngrwyd ar gyfer defnyddwyr anabl.

TERMS & CONDITIONS

Please read through our Terms and Conditions carefully, as they lay out our legal requirements as the owner of this website and yours as the visitor of this site.

Your use of this site means that you accept these Terms and Conditions as they applied on the date of your first visit, and that you agree to abide by them. We advise that you check back regularly, as we reserve the right to update them at any time. Our Terms and Conditions include the terms of our Privacy Policy and our Cookies Policy.
These Terms and Conditions shall be governed by the laws of England and Wales, which are governed by UK contract law and regulatory controls. Any dispute arising from these terms and conditions, or from your use of this website, shall be subject to the exclusive jurisdiction of English and Welsh courts.
You agree to use this site for lawful purposes only, in a manner that does not restrict, inhibit or infringe the use and enjoyment of this site by any third party, or otherwise infringe on the rights of any third party.

MATERIAL ON THIS SITE

The material published on this site has been made available to you for informational purposes only. We do not make any warranties to the accuracy or reliability of any material published on this site, and you rely on it at your own risk. We may make changes to the material on this website at any time, without giving notice. Material on this website may contain errors, typographical or otherwise, and it may be out of date. We make no commitment to update this material and it is not intended to as professional advice.
We and any other third parties referred to on this website can assume no responsibility for how you use the information provided on the website.

COPYRIGHT INFORMATION

All trademarks, logos, graphics, images, photographs, videos, animations, text and software used on this site remain our intellectual property. You many only display, print, reproduce and use this material for your personal use only. Without our prior written consent, you may not otherwise retrieve, use, display, copy, modify, print, sell, hire, download or reverse engineer such content.

LINKS LEADING OFF THIS SITE

Where we provide links to other sites, we do so for information purposes only. We have not verified the content of any such websites as they are beyond our reasonable control. We are not responsible for the material published on any other websites, pages, documents or other resources linked to by our website or social media accounts.
You choose to follow links to other websites at your own risk. It is your responsibility to take protective measures to guard against viruses, destructive elements or upsetting material on other websites.

LINKING TO THIS SITE

We welcome links to this website and to the material and information hosted on these pages. You do not have to ask our permission to link to this website, but we reserve the right to use Google’s Disavow Links tool, which asks Google to ignore any links to our site that we consider to be inappropriate, spammy, low-quality or which will otherwise damage our ranking and reputation.

WEBSITE ACCESS

We try to ensure that this website is available 24 hours a day, 7 days a week, but we cannot guarantee 100% uptime. We shall not be liable if, for any reason, the website is unavailable at any time, for any period of time, as system failure, maintenance, repair and other reasons beyond our control may cause the website to be suspended without notice.

WEBSITE USERS

This website has been built in compliance with UK laws and international accessibility standards. We cannot guarantee that any material contained on it will be in compliance with or appropriate for use in other countries and jurisdictions.

PRIVACY AND DATA PROTECTION

We are committed to protecting your privacy. For further information about how we do this, please read through our Privacy Policy and information about the cookies we use on this site.

COMPLIANCE WITH DISABILITY DISCRIMINATION LEGISLATION

This site strives to comply with the Equality Act 2010 and meet with the Website Accessibility Initiative (WAI) guidelines, published by the World Wide Web Consortium (W3C), a consortium of 385 organisations who advise and educate on standards for internet technologies.
If you feel that this site is not accessible, or if you have trouble using it, please let us know immediately so that we can rectify the problem. You can also report any website with accessibility issues to Fix the Web, a site that works to improve internet accessibility for disabled users.